Пумпна станица Скендерај, Водовод Митровица, Косово

Дизајн, развој, изведба и програмирање на SCADA систем за пумпна станица за снабдување со вода за населено место. Системот се состои од 200kW i 400kW пумпи, софтстартери, транформатор, енергетски развод, автоматизација, SCADA систем...

Филтерна станица “З.К.Пелагонија” Битола

Развој на управувачки систем кој се состои од PLC М241, екран на допир, фреквентни регулатори, мерачи на притисок ...

Систем за безбедност при работа “Wabtec MZT” Скопје

Интеграција на кодирани магнетни прекинувачи и сигурносни релеа на постоечки машини со Спри работа

Енергетски менаџмент “Конти Хидропласт” Гевгелија

Систем за менаџирање на електрична енергија, кој овозможува мониторинг на сите величини и состојби во електричната мрежа и идентификација на проблемите во системот

Систем за мерење на количина на отпадна вода

Развој на систем за мерење на количина на отпадна вода на отворен канал со “Cipoletii” каскада и ултрасоничен сензор за мерење на нивото на вода во каналот поставен на 30cm пред каскадата, PLC контролер и екран на допир поставени во оддалечен објект

Систем за третман на вода “Нефрологија” Клинички центар Скопје

Развој на систем за третман на вода за дијализа кој се состои од PLC контролер Twido, екран на допир, сензори за мерење на температурата и притисокот во цефководот и резервоарот за вода, сонда за мерење електро-спроводливост и фреквентен регулатор за одржување на зададен притисок во системот