Услуги

Нашите услуги се базираат пред се врз основа на човечка заштита, енергетска ефикасност, доверливост. Наша цел е да Ви понудиме, квалитетен третман на Вашите инвестиции

Проектни решенија

Автоматизација

 • третирање и пречистување на води
 • индустриска процесна автоматизација
 • анализа на процеси
 • далечинска контрола и визуелизација на процеси (SCADA системи)
 • изработка на анализи, извештаи, графикон

Ниско напонски разводни системи согласно IEC стандарди

 • Изработка на примарни и секундарни ниско-напонски разводи системи до 6300А

Среднонапонски разводни системи

 • Среднонапонски разводни системи за напојување до 50 кV
 • среднонапонска заштита ( пресметка и подесување)
 • Автоамтизација на среднонапоски разводни системи т.н. Паметни мрежи
 • Среднонапонски решенија за моторни погони (фрекфентна регулација, меко стартување, заштита)

Решенија за енергетска ефикасност

 • анализа на состојбата на моментална потрошувачка на електрична енергија
 • прибирање на податоци, снимање, анализа и изработка на решенија за енергетка ефикасност
 • часовно балансирање на елекрична енергија
 • изработка на анализа за оптимизација на капиталните инвестиции инвестиции
 • изработка на анализа за подобрување на факторот на искорисеност

Софтвери

 • изработка на наменски софтвери во делот на енергетската ефикасност согласно Вашите потреби

Еко системи

 • нашатa компанија е сертифицирана за анализа, проетирање и пуштање во работа на системи за напојувње на хибридни возила (електромобили)
 • standard Charging (наменети за трговски центри, резиденцијални објети, јавни паркинзи)
 • fast Charging (наменети за јавни паркинзи, бензински пумпи)

Проекти

 • изработка на проектни задачи, проекти, и техничка документација согласно стандарди

Продажба

Продажба на големо

 • продажба на опрема во делот на електро-индустријата
 • дистрибутивна нисконапонска опрема
 • среднонапонска опрема
 • галантерија за домашна употреба