ЗА НАС

Кои се СИМТЕК СОЛУШН?

Симтек е компанија која е основана 2010 година во Штип со цел на пазарот да ги понуди своите идеи за едноставни решенија во електро индустријата. Од 2013 година, Симтек е присутен и во Скопје.

Името СИМТЕК СОЛУШН претставува деривација од англиските зборови SIMPLY и TECHNOLOGY, додека зборот СОЛУШН/SOLUTION, покрај што означува решение, има за цел да го поткрепува името СИМТЕК како поим за решенија, односно да нагласи: СИМТЕК Е РЕШЕНИЕ.

Основата за ваква аналогија е визијата на СИМТЕК СОЛУШН, навистина да нуди решенија едноставни за корисниците, кои воедно содржат трајност, квалитет и флексибилност.

За ваквиот став не поддржуваат неколку факти како:

  • Работиме исклучиво со квалитетни и глобално прифатени брендови
  • Еволуираме заедно со технологијата
  • Вложуваме во знаењето и ресурсите

Зацврстување на квалитет

Набрзо по отварањето, СИМТЕК станува партнер на Шнајдер Електрик со што на пазарот, покрај едноставни, нуди и квалитет во решенија.

Надградба на знаењето

Во текот на годините Симтек вложува во обуки и курсеви на своите вработени во делот на автоматизацијата , СКАДА и програмски алатки.

Развој, флексибилност и квалитет

Во 2019 година СИМТЕК станува официјален дистрибутер на производителот WEG Brazil. Со ова, дополнително ги надградуваме квалитетот, флексибилноста во решенијата и насоката кон технолошки развој.

Организациска структура и култура

Во СИМТЕК, организациската структура и култура се исто така поставени за да ја поддржуваат еволуцијата, како на компанијата така и на ресурсите. Организациската структура, наместо пирамидално е поставена хоризонтално. Со тоа обезбедуваме подеднакво значење на секој човечки ресурс. Кај нас, сите имаат подеднаква вредност за компанијата. Од ова потекнува и организациската култура. Подеднаков третман за сите, како човечките ресурси во компанијата така и клиентите како ресурс, надвор од компанијата. Вложување во човечките ресурси и истакнување на нивната вредност преку организациската култура како квалитет се пренесува и во нашето екстерно портфолио..