РЕШЕНИЈА

Решенијата што ги нуди СИМТЕК СОЛУШН се применуваат во повеќе индустриски сегменти и тоа: Третмани на води, чисти и отпадни, Минерали, рудници и метали, Фармацевска индустрија, Прехрабена индистрија, Автомобилска индустрија

Индустриска автоматизација, управување, контрола, заштита, мониторинг и сигнализација

SCADA системи и процесна контрола

Енегетски менаџмент. Бизнис анализа на електрична енергија, вода, пареа, гас и останати енергенски

Моторни погони – среднонапонски и нисконапонски

Ниско напонски дистрибутивни енергетски разводи до 1000V, 6300A

IIOT- Industrial Internet Of Things - Дизајн, анализа, проектирање и изведба

Средно напонски примарни и секундарни прекинувачки системи